14
اوت

انواع روش هاي مصرف كودها، معايب و مزايا

دو روش عمده برای کاربرد کودهای شیمیایی به قرار زير مي باشد:(رهروان رویش سبز)
     1 – كاربرد کودهای شیمیایی به فرم جامد
 • پخش سطحي :
           الف) پخش در هنگام كاشت بذر يا نهال / قبل يا بعد از كاشت بذر و نهال
           ب) پخش در مراحل بعدي رشد محصول به صورت کود سرک
 • جايگذاري يا چالكود :
           الف)جايگذاري همراه با شخم زدن
            ب) جايگذاری عمیق
            ج) جايگذاري زیر خاک
    2 – كاربرد کودهای کشاورزی به فرم مایع
 • محلول شروع کننده يا استارتر : با نسبت 1: 2: 1 و یا 1: 1: 2 از کودهای NPK به ترتیب برای نشاء سبزیجات در زمان نشاء کاری
 • محلول پاشی و یا کوددهی به صورت اسپری : اسپری محلول غذایی با غلظت مناسب روي شاخ و برگ
 • کاربرد مستقیم در خاک یا گیاهان (تزریق به خاک و یا گیاه)
 • کودآبیاری: کاربرد کود از طریق آب آبیاری (بارانی یا روش قطره ای)
استفاده از کودهای شیمیایی به صورت جامد
کودهای شیمیایی جامد تك عنصري يا مخلوط کودهای کامل (NPK) با اتخاذ روش های مختلف بر اساس نوع محصول،  فصل ، سن گياه، نوع کود شیمیایی و غلظت آن به طور مستقیم به خاک اضافه می شود.(ارتباط با ما)
     1 پخش سطحي :
روشي است که در آن کود روي کل سطح خاک به طور یکنواخت پخش می شود . كه ممکن است قبل از شخم زدن یا قبل از کاشت و یا در زمان کاشت محصول انجام شود . به دو روش انجام می شود :
الف – پخش در زمان کشت و یا بذر پاشی : در طی زمان کاشت ، کود شیمیایی به طور یکنواخت روی خاک پخش شده و به درستی مخلوط می شود.
 ب – پخش به صورت کود سرک :
برای محصولاتي با فاصله نزدیک نسبت به هم كاشته شده اند كاربرد دارد ، كه ممکن است در مهمترين دوره رشدي گياه انجام شود . به ياد داشته باشيد كه کودهای کشاورزی را در زمانی که برگ گیاه مرطوب است نباید به کار برد. این كار ممکن است به برگ گیاه صدمه زند و یا ريزش مستقیم کودهاي گرانوله مانند اوره یا KCl بر روی برگ منجر به یرگ سوزی می شود .
مزایاي روش  :
 آسان ، ساده ، ارزان قیمت ( از لحاظ نيروي كار ) ، بدون نياز به تجهیزات خاص .
معایب :
 • توزیع نابرابر کود کشاورزی که باعث رشد غیریکنواخت محصول مي شود .
 • از دست دادن نیتروژن طی فرآیند تبخیر، فرسایش خاک
 • مقادیر نسبتا زیادی از کود شیمیایی مورد نیاز است .
 • کودهای شیمیایی گران قیمت با این روش نمی تواند به کاربرده شود و نیاز به تجربه و مهارت در کاربرد آنها دارد.(رهروان رویش سبز)
 • تثبیت مواد مغذی به ویژه PO4 و K به دلیل تماس با حجم زیادی از خاک در مقایسه با مکان قرار گیری
 • تحریک رشد علف هاي هرز.
 1. جايگذاري :
    کودها در خاک صرف نظر از محل قرارگیری بذر، نهال یا گیاهان در حال رشد قبل از کاشت و یا بعد از کاشت محصولات کشاورزی در خاک قرار می گیرند . روش هایی که در زیر آمده  متداول ترین روش هاست؛
        الف) جايگذاري همراه با شخم زدن : به اين صورت است که كود شیمیایی در یک مجموعه پیوسته در پایین هر جوی در طول فرآیند شخم در خاك قرار ميگيرد. 
        ب) جايگذاري عمیق : این كار به ویژه در مزارع برنج برای اضافه كردن کودهاي ازته ( (NH4) 2SO4 و اوره) در منطقه اي كه كاهش اين عنصر ديده شده است .اين كار مانع از دست رفتن آمونیاک شده  و باعث می شود مواد مغذی به راحتی در دسترس گياه قرار گیرد . قبل از پرآب كردن  زمين و در خاك خشك کود در زير شيار شخم قرار ميگيرد و زمين براي انتقال نشاء آماده مي گردد . (ارتباط با ما)
        ج) جايگذاری در لايه زیر خاک(B) : توصیه می شود، در مناطق مرطوب و شرجی که در آن خاک زیر به شدت اسیدی است . کودها ی حاوی پتاسیم و فسفر  (P , K) استفاده شود .
        د) جايگذاری موضعی : استفاده از کود های کشاورزی در خاک نزدیک به دانه یا گیاه در شيارها. در اين روش تنها مقادیر کمی از کود کشاورزی استفاده ميشود . تثبیت شدن  کودهای فسفر و پتاسیم( P & K)را کاهش می دهد. شامل:
مزایای قرارگیری نواری
 • تثبیت مواد مغذی به طور محسوسی کاهش می یابد.
 • هرگز به گیاهان و بذرها آسیب نمی رساند.
 • بدون رشد علف هرز (علف های هرز مواد مغذی را دریافت نمی کنند).
 • از دست دادن نیتروژن از طريق تبخیر وجود ندارد.
 • اثرات باقی مانده بهتری ارائه می دهد و هر واحد از مواد مغذی به طور موثر مورد استفاده قرار می گیرد.
 • مقادیر کمتری از کود می تواند به طور موثر مورد استفاده قرار گرفته شود . هر دو کودهای جامد و مایع قابل استفاده است.
 • این روش بهترین روش برای کاربرد کودهای حاوی پتاسیم و فسفر است .
 • برای دامنه گسترده ای از محصولات ، محصولات در حال رشد سریع ، محصولات زراعی مفید است .
معایب : هزینه بالای نیروی کار و نیاز به تجهیزات تخصصی.
استفاده از کودهای شیمیایی به فرم مایع
کودها به شکل جامد با غلظت شناخته شده در حجم معینی از آب حل شده و بر روی برگها اسپری می شوند . محلولهای کود مایع تجاری موجود در بازار ممکن است به گیاهان یا در خاک به طور مستقیم اعمال شوند . روش های مختلفي برای کاربردکود به شکل مایع استفاده می شود .
 • محلول شروع کننده : محلول کود توسط انحلال کود در آب به نسبت 1 : 2 : 1 یا 2 : 1 : 1 از N: P2O5: K2O آماده شده و بر نشاء هاي آماده براي انتقال به كار برده ميشوند . اين كار در در محل های آبیاری انجام ميشود و به استقرار بهتر و رشد اولیه گیاهان کمک می کند . در اين روش فقط مقدار کمی از کود مورد نیاز است .
 • محلول پاشی: اسپری روی برگهای گیاهان در حال رشد با محلول کودی مناسب توصیه شده در غلظت های پایین تر ، برای تامین یک یا ترکیبی از مواد مغذی . بسیاری از کودهای ریز مغذی (روی و یا بور) به عنوان اسپری برگی و اوره نیز برای اسپری برگی استفاده می شود.
 • کاربرد مستقیم کودهای مایع در خاک : مایع آمونیاک بی آب و یا کود N، P، K به خاک (در عمق 10 سانتی متر) با کمک تجهیزات خاص اضافه می شود . در اين روش آسیب به گیاه یا اتلاف آمونیاک بسیار محدود شده است .
 • کودآبیاری : این روش فرآيند کاربرد مستقیم کودهای مایع از طریق آب آبیاری است . کودهاي تك عنصره ويا  مخلوط از نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم که به راحتی در آب آبیاری حل می شوند، می توانند از طریق شیار و یا آبیاری قطره ای و یا سیستم آبیاری بارانی استفاده شوند.
مزایای استفاده از کود های مایع
 • در کمبود حاد از عناصری مانند نیتروژن، فسفر و پتاسیم (N، P، K)، و عناصر کم مصرف در طول دوره رشد فعال گیاهان را می توان اصلاح کرد.
 • جذب براي گیاه سریع ، واکنش سریع و برای درختان میوه روش بسیار موثرتر و کارآمد است .
 • همراه با محلول کودي می توان از حشره کش ها و علف کش با برخي مواد چسبنده و همچنین برخی اصلاح كننده هاي خاک از جمله آهک و گچ استفاده کرد .
 • مقدار کمی / غلظت كمي از مواد مغذی می تواند استفاده شود.(رهروان رویش سبز)
معایب استفاده ار کودهای مایع
 • گاهی اوقات محلول کود مایع باعث سوزان یا سوختگی برگ به علت حضور اسید در آن مثل سولفات آمونیوم یا کلرید در محلول کود KCl می شود.
 • گران تر / پر هزینه است.
 • برنامه های متعددی برای استفاده متوسط تا میزان بالای کود مایع مورد نیاز است.
 • همه کودها مایع نمی توانند بکاربرده شوند. مثلا : آمونیوم سولفات برای اسپری برگی نامناسب است.