06
سپتامبر

بررسی کیفیت خاک و نقش آن در کشاورزی

با توجه به  نقش مهم خاک در تولید مواد غذایی جمعیت جهان ، خاك منبعي بسیار مهم و غير قابل جايگزيني است که باید به خوبي از آن محافظت شود . خاک محیطی است که گیاه در آن رشد میکند و منبع غنی از بسياري از مواد مغذی مورد نياز گیاه است. اطراف ریشه را آب و اتمسفر خاك احاطه کرده است و باعث سالم نگه داشتن اندام هوايي گیاه و رشد آن می شود. وجود خاک سالم و غني از اهمیت ويژه اي برخوردار است.(رهروان رویش سبز) 
تعریف کیفیت خاک
بسیاری تلاش كردند با تعیین مشخصات مختلف خاك، کیفیت خاك را تعریف كنند و آنها را به شیوه های مدیریتي مختلف، حاصلخيزي، كیفیت محیط یا بیماری های گیاهی مرتبط سازند. اما تعریف کیفیت خاک به نگرش های مختلف استفاده از آن بستگی دارد، برای مثال یک کشاورز عموما خاکی را میخواهد که هر ساله با حداقل مصرف مواد حاصلخيزكننده  از محصولي با رشد مناسب بهره مند شوند در حالی که یک سازنده بزرگراه به دنبال ویژگی های مختلفی برای خاک با کیفیت بالا می باشد.(رهروان رویش سبز) 
از مزایای اصلی کوددهی به محصول – به غیر از افزایش تولید محصول و سود دهی مزرعه –  میتوان به تاثیر آن بر افزایش بهره وری محصول و افزایش مقدار ماده آلي که می تواند به خاک منتقل کند نام برد. ماده آلی می تواند خواص خاک مانند ساختار، کشت، میزان چگالی و افزایش میزان نفوذپذيري را تحت تأثیر قرار دهد.
✅بررسی های جدید تحقیقاتی برای کیفیت خاک در کالیفرنیا
در مقاله منتشر شده از دانشگاه کالیفرنیا که بر روی تغییرات در کیفیت خاک که در 45 تا 55 سال گذشته انجام شده بود، آنها نمونه های خاکی که عمدتا در سال 1945 جمع آوری شده بودند با نمونه های جمع آوری شده در همان محل ها در سال 2001 را مقایسه کردند. این 125 محل نمونه برداری، چهار زمین اصلی را در سراسر کشور نشان می دهد: باغی (25 محل)، زراعی (44 محل)، مرتع (48 محل) و تاکستان (هشت محل).
اگر چه این محل ها فقط یک بخش از کشاورزی کالیفرنیا را نشان می دهند، تجزیه و تحلیل این نمونه ها، بینش هایی را در مورد تغییرات در کیفیت خاک که در سراسر ایالت رخ داده است، ارائه می دهد.
pH خاک: میانگین pH خاك در سال 1945 برابر با 6.9 و در سال 2001 مقدار 7.1 بود. این افزایش جزئی در pH در محدوده قابل قبولی برای رشد گیاهان قرار دارد و در نتیجه شیوه های تولید، تغییرات شدیدی در برابر اسیدی شدن یا قلیایی شدن نشان نمی دهد.(رهروان رویش سبز) 
شوري خاك: متوسط شوري خاك در 125 محل بررسی شد و نتایج آزمایشات نشان داد که شوری خاک به طور معني داري از0.85 دسي زيمنس بر متر (dS / m) در سال 1945 به 0.44 dS / m در سال 2001 كاهش يافت. بيشترين کاهش شوري در خاک مورد استفاده در محصولات زراعی مشاهده شد.  این کاهش 48 درصدی در شوری خاک نشان دهنده بهبود در شیوه های مدیریت و کیفیت خاک است.
✅فسفر خاک: غلظت فسفر (سدیم بی کربنات قابل استخراج) در این دوره حدود 20 درصد افزایش یافته و افزایش قابل توجهی در زمین های مورد استفاده برای باغات، محصولات ریشه ای و باغ های انگور مشاهده شد. غلظت فسفر در سال 1945 به میزان 72 (ppm) و در حال حاضر 85 ppm است. بهبود حاصلخیزی خاک باعث افزایش بهره وری ذاتی خاک و افزایش مقدار باقیمانده محصول می شود که پس از آن می تواند به بهبود خاک بيانجامد.
✅نیتروژن  و کربن خاک: مقدار کل نیتروژن و کربن بین سال های 1945 تا 2001 به طور معنی داری افزایش یافته و ابن امر نشان دهنده انباشته شدن ماده آلی خاک است. متوسط غلظت نیتروژن خاک از 0.09 درصد به 0.29 درصد افزایش یافته و کربن خاک از سال 1945 تا 2001 از 1.06 به 1.34 درصد افزایش یافته است. این تغییرات در میزان ماده آلی خاک به طور معمول درپایداری و نفوذپذيري آب تاثیر میگذارد.
❇بررسی خاک از مقطع عرضی
بافت خاک: مقدار رس در نمونه ها بین سال های 1945 تا 2001 به طور متوسط از 10 درصد به 13 درصد افزایش یافته است. این افزایش در میزان رس ممکن است نشانه ای ازسرعت در فرسایش خاک باشد که تاثیر منفی بر کیفیت خاک دارد. در حالی که این افزایش در مقدار رس خوب نیست، فرسایش خاک های سطحی می تواند تاثیر بسیار منفی بر تولید محصول و کیفیت آب داشته باشد. تلاش برای کاهش خسارت خاک همیشه باید بخشی از یک طرح مدیریتی مزرعه باشد.
بنابراین نتایج نشان می دهند که کیفیت خاک در طی 50 تا 60 سال گذشته با یک برنامه مدیریتی فشرده و برداشت محصول، حفظ یا بهبود یافته است. آیا این به معنای این است که وضعیت موجود خوب است؟ خیر، تلاش های مداوم باید انجام شود – به خصوص از فرسایش خاک باید جلوگیری شود. بهبود مستمر در خواص شیمیایی و حاصلخیزی خاک در طول سال ها كاری سخت و پیچیده است و ما نمی توانیم پیشرفت هایی را كه بدست آورده ایم را از دست بدهیم.(رهروان رویش سبز) 
با این حال در اکثر زمین های کشاورزی خواص فیزیکی خاک از بین رفته است برای مثال در بررسی که بر روی نتایج آزمایش خاک کالفرنیا در سال 1980 انجام شد نشان داد که پتاسیم در بین 20 و 40درصد از نمونه ها به مقدار متوسط یا کم رتبه بندی شد و این تعداد در جدیدترین بررسی ها به 44 تا 48 درصد افزایش یافته است. همانطور که میدانیم در صورت مصرف مداوم خاک مواد غذایی آن از بین میرود واین امر تاثیر منفی بر روی حاصلخیزی وکیفیت خاک دارد.
یک کارشناس خاک میتواند مناسب بودن خاک را با انجام آزمایش خاک برای کشت ارزیابی کند. تلاش برای حفظ عملکرد بالا و کیفیت خاک در مدت طولانی امری ضروری است. با داشتن مدیریت دقیق و استفاده از تکنولوژی مدرن این کار را می توان انجام داد. تکنولوژی موجود در سال 2003 از رویاهای کشاورزان در سال 1945 نیز فراتر رفته است.
✳به عنوان مثال، استفاده از ابزار دقیق کشاورزی با استفاده از ماهواره، مدیریت آب توسط کامپیوتر ، بهبود روش های آزمایش خاک، ارزیابی سریع نمونه های بافت گیاهی و… همه این موارد می توانند کمک به حفاظت از منابع خاک گرانبها و محیط زیست شوند.
بیایید پیشرفت هایی را که انجام شده است ادامه دهیم و تلاش هایمان را برای حفاظت از خاک بیشتر کنیم.(رهروان رویش سبز)