07
ژوئیه

برنامه تغذیه ای خیار

بهترین کود افزایش باردهی خیار
مقدمه
خیار با نام علمی .cucumis sativus L از خانواده کدوئیان می باشد. خیار گیاهی یکساله و دارای ساقه خزنده و کرکدار می باشد. در هر گره این گیاه، یک برگ وجود دارد. برگ های خیار مهمترین اندام در بروز مشکلات تغدیه ای خیار می باشد. هر گونه تغییر رنگ، رشد ناکافی، نازک شدن یا خشبی شدن بافت برگ نشانه ای از سوء تغذیه و مشکلاتی از این قبیل می باشد.
خاک مناسب کشت گیاه خیار:
خیار یک محصول پر مصرف می باشد که در نواحی مختلف کشور کشت می گردد. این گیاه نیازمند خاک هایی با زهکشی مناسب شنی یا شنی لومی می باشد. اسیدیته مناسب خاک بین 5/5 تا 5/7 است. خیار با کیفیت عالی بیشتر در خاک های سبک و گرم با آب کافی به عمل می آید. زمین های خیلی سرد و خیلی گرم برای کشت این گیاه مناسب نیستند. چنانچه کشت خیار زودرس مورد توجه باشد خاک باید شنی یا لومی باشد ولی چنانچه محصول بیشتری مورد نیاز است باید آن را در خاک های رسی لومی کشت نمود. خاک مورد استفاده باید توانایی نگهداری آب را داشته باشد و نیز از نفوذپذیری و قابلیت تهویه مناسب برخوردار باشد. همچنین گیاه خیار در مقابل خاک های شور نیز حساس است.
توصیه کوددهی:
خیار به لحاظ تغذیه ای، گیاه پر توقع محسوب می شود و در خاک های با درصد مواد آلی و بافت نرم رشد بهتری خواهد داشت. اصول تغذیه گیاه خیار و بهترین عملیات کوددهی از عوامل موثر در افزایش کمیت و کیفیت محصولات است. برنامه های کودی و آماده کردن خاک به منظور کشت خیار  به مقدار زیادی تحت تاثیر حاصلخیزی، میزان مواد آلی و سابقه کشت در خاک می باشد.  بدیهی است تا جهت بهره برداری مناسب از محصولات شرکت رهروان رویش سبز حتما قبل از هر گونه کشت، آنالیز خاک انجام شود و با کارشناس تغذیه گیاهی مشورت نمایید.
توصیه کودی نیتروژن در گیاه خیار
ازت از مهمترین عناصر غذایی گیاه است و در رشد و باردهی میوه خیار تاثیر بسیاری دارد. گیاهان نیتروژن را به سه فرم نیترات، آمونیوم و اوره از طریق کود دهی به خاک تامین می شود. در صورت کمبود ازت در خیار ابتدا برگ های پایینی کمرنگ شده و در صورت ادامه کمبود ازت رنگ برگ ها در تمام گیاه به طور یکنواخت به زردی متمایل می شود.  علایم کمبود ازت در گیاه خیار شامل کوتاهی و رنگ پریدگی گیاه و همچنین رنگ پریدگی یکنواخت برگ های مسن تر به سبز روشن تا زرد و گسترش این وضعیت تا برگ های جوان در قسمت راس گیاه می باشد. جهت جلوگیری از این عارضه در خیار ما به شما توصیه میکنیم از کودهای حاوی ازت شرکت رهروان رویش سبز مانند انکسترا 5-5-30، هورتی گرو 10-20-30، سولویتا 10-10-30 و کود مایع نیترومول در زمان رشد رویشی گیاه استفاده نمایید. 
توصیه کودی فسفر در گیاه خیار
گیاهان در تمام مراحل رشدی به فسفر نیاز دارند ولی بیشترین نیاز آنها در زمان استقرار و اوایل رشد رویشی می باشد. عنصر فسفر در توسعه ریشه ها و رشد عمومی و باردهی خیار تاثیر فراوانی دارد. به همین خاطر بهتر است قبل از کاشت به خاک داده شود تا در مراحل اولیه رشد بوته در دسترس گیاه قرار بگیرد. این عنصر در گیاه از ریشه بهتر جذب گیاه می شود همچنین در صورتی که در تامین فسفر مورد نیاز خیار با مشکل مواجهه شویم این عنصر از قسمت های مسن تر گیاه به قسمتهای جوانتر حرکت می کند در محصولاتی مانند خیار که بصورت متوالی رشد رویشی و تولید میوه دارد تامین منظم فسفر و سایر عناصر ضروری است تا گیاه قادر به تولید با کیفیت خوب و در مدت طولانی باشد. گیاهان دچار کمبود فسفر دارای ریشه های ضعیف، کوتاه، برگ های کوچک به رنگ سبز متمایل به خاکستری همراه با ظهور لکه های قهوه ای ما بین رگبرگ های بالغ می باشد. و در نهایت این لکه ها تبدیل به لکه های سوخته مانند و پس از توسعه باعث مرگ برگ می شوند در این حالت عملکرد محصول کاهش و کیفیت آنها نامطلوب می باشد. بنابراین ما به شما توصیه می کنیم از کودهای حاوی فسفر شرکت رهروان رویش سبز مانند هورتی گرو 20-50-5 ، کمبی فست 10-52-10 و کورت پی را در زمان انتقال نشاء بوته خیار استفاده نمایید. توصیه می شود قبل از استفاده از کودهای حاوی فسفر آزمایش خاک یا برگ انجام شده تا بر اساس میزان نیاز گیاه مصرف شود.
توصیه کودی پتاسیم در گیاه خیار
عنصر پتاسیم در گیاه موجب تنظیم آب گیاه از طریق تورم سلول و باز و بسته شدن زوزنه ها می شود بطوریکه محصولات دچار کمبود پتاسیم در گیاه متمایل به پژمردگی می شوند و علایم کمبود از برگ های مسن تر به طرف برگهای جوان تر حرکت می کند.  اگرچه رشد گیاهان دچار کمبود ممکن است مختل نشود ولی عملکرد و کیفیت محصول کاهش می یابد. علایم کمبود پتایسم در خیار موجب زردی و سوختگی برگ های مسن تر می شود این علایم از حاشیه برگ ها شروع و به سمت مرکز برگ ما بین رگبرگ های مسن تر توسعه می یابد. در صورت کمبود شدید سوختگی های قهوه ای رنگ حاشیه برگ به سمت نواحی زرد توسعه یافته و سبب خشک شدن برگ می شود. همچنین در صورت کمبود موجب بدشکلی و تورم انتهای میوه خیار می شود. جهت جلوگیری از این عارضه به شما استفاده از کودهای حاوی پتاس شرکت رهروان رویش سبز مانند هورتی گرو 40-5-5، کمبی فست 40-5-5، هورتی گرو 30-5-15، کمبی فست 30-5-15 و کورت کا را در زمان تشکیل و رسیدگی میوه خیار توصیه می کنیم.
توصیه کودی کلسیم در گیاه خیار:
کلسیم در گیاهان در عمل غشا سلولی و استحکام دیواره سلولی مهم است. اغلب اختلالات تغذیه ای کلسیم در گیاهان مربوط به نامناسب بودن شرایط رشد و تغذیه کلسیم به ریشه ها می باشد. از عوامل موثر در کمبود کلسیم در گیاهان شامل شوری خاک، مقدار بالای پتاسیم یا آمونیوم و بیماری های ریشه ای می باشد. علایم کمبود کلسیم در خیار بیشتر در برگ های جوان و نقاط رشد گیاه قابل مشاهده است برگها ظاهری پیچ خورده و سوخته دارند و ممکن است به  شکل فنجان رو به پایین ظاهر شود در اثر کمبود شدید گلها عقیم و نقاط رشد از بین می روند. میوه خیار در گیاهان دچار کمبود کوچکتر و بی مزه هستند و رشد انتهایی آنها عقیم می ماند. به منظور جلوگیری از این عارضه توصیه میکنیم از کودهای حاوی کلسیم شرکت رهروان رویش سبز مانند کورت کلسیم و یا اگرونوو کلسیم را در زمان تشکیل میوه استفاده نمایید.
توصیه کودی عناصر ریزمغذی مناسب گیاه خیار :
مصرف عناصر کم مصرف براساس آزمون خاک، PH خاک و عکس العمل گیاه می باشد. تجزیه گیاه با توجه به حد بحرانی این عناصر در خاک، معمولا برای تشخیص کمبود این عناصر بهتر می باشد. عناصر کم مصرف بهتر است به مقدار نیاز گیاه استفاده شوند. این عناصر بصورت محلول پاشی و یا کود آبیاری می توانند استفاده شوند. کاربرد خاکی معمولا در زمان آماده سازی خاک و کاربرد محلول پاشی در طی فصل رشد گیاه توصیه می شود. 
خیار از محصولاتی است که شدیدا نسبت به کاهش عنصر روی واکنش نشان می دهد. قابلیت جذب روی با افزایش PH خاک کاهش می یابد.  کمبود روی در گیاهان معمولا در خاک های آهکی یا خاک هایی که فسفر قابل جذب بالایی دارند اتفاق می افتد. کمبود روی موجب کاهش رشد ریشه و گلدهی در بوته خیار می شود و کمبود آن مریستم انتهایی گیاه را مختل می کند. علایم آن در گیاه خیار بصورت رزت شدن و مثلثی شدن برگ های خیار قابل مشاهده است. جهت رفع علایم کمبود روی در خیار می توان از کود زتا زینک، بیونوو زینک و یا کورت زینک به صورت محلول پاشی استفاده نمود. 
مصرف کودهای حاوی بور نیز به عکس العمل گیاه و PH خاک بستگی دارد. از آنجایی که بور در خاک سریع حرکت می کنند و به آسانی شسته می شود، مصرف سالانه این عنصر ضروری است. کمبود بور بیشتر در خاک های شنی و آلی اتفاق می افتد. در خاک های با بافت ریز بور به راحتی شسته نمی شود بنابراین به مقدار کمتری نیاز است. زمانی که PH خاک بالا می رود قابلیت جذب بور در خاک کاهش می یابد. بنابراین در خاک های با PH بالا توصیه بور بیشتر است.  همچنین این عنصر نمی تواند از برگ های مسن به طرف بافتهای جوان حرکت کند از اینرو برای رشد نرمال گیاه و جذب ریشه ها ضروری می باشد. بور در تنظیم توسعه سلول ها و گرده افشانی موثر می باشد. کمبود بور در گیاهان موجب کاهش تشکیل دانه و توسعه میوه می باشد. همچنین موجب بد شکل شدن برگ های جدید و در صورت کمبود شدید نقاط رشد از بین می روند. علایم کمبود بور روی میوه های رسیده موجب کوچک ماندن میوه ها می شود. جهت جلوگیری از این عارضه ما به شما کود مایع بتا بور را پیشنهاد می کنیم. 
گیاه خیار به کمبود آهن نیز حساس می باشد. عنصر آهن برای تولید کلروفیل و فعال سازی چند آنزیم موثر در فتوسنتز و تنفس گیاه نیاز می باشد. کمبود آهن در گیاهان بیشتر در خاکهای قلیایی و آهکی مشاهده می شود. علایم شاخص کمبود آهن در گیاه خیار از جمله جوان ترین برگها دارای رنگ سبز روشن تا زرد و در شرایط کمبود شدید رگبرگ های فرعی ناپدید و زرد روشن تا سفید می گردد. جهت رفع کمبود آهن از طریق محلول پاشی می توان از کود مایع کورت پلاس فرو و یا از طریق آبیاری کود کلات آهن سونار استفاده نمایید.