08
نوامبر

تأسیس ۱۰۷ صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تات گفت: ۵۱ درصد سهام صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی متعلق به بخش خصوصی و ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سازمان تحقیقات است و جامعه هدف آن را در حال حاضر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی تشکیل می دهد و در گام بعدی برنامه ریزی برای جذب محققان به این صندوق وجود دارد.

مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ایجاد ۱۰۷ صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر امور فناوری این سازمان در یکصد و هفتادمین جلسه کمیته هماهنگی امور پژوهش و فناوری سازمان با تشریح مراحل ایجاد صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی بیان داشت: این صندوق به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده و از این مسیر هم اکنون ۱۰۷ صندوق شکل گرفته است.

مجید ولدان بیان داشت: صندوق حمایت از پژوهش رتبه ۱۰۳ را در اخذ مجوز از سوی شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی داشته است. همچنین شاکله صندوق غیردولتی و به شکل شرکت سهامی خاص تأسیس شده است.

وی با اشاره به سهم سهامداران صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی افزود: ۵۱ درصد سهام این صندوق متعلق به بخش خصوصی و ۴۹ درصد سهام آن متعلق به سازمان تحقیقات است و جامعه هدف آن را در حال حاضر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی تشکیل می دهد و در گام بعدی برنامه ریزی برای جذب محققان به این صندوق وجود دارد. 

وی سرمایه اولیه صندوق را ۵۳۷ میلیون تومان و برنامه ریزی آن در آینده نزدیک را برای پنج میلیارد تومان برآورد کرد.

مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان تات در پایان از معاونان پژوهشی مؤسسه ها و مراکز تحقیقاتی خواست کلیه شرکت های دانش بنیان اعم از آن دسته از شرکت هایی که با مؤسسه و مراکز تحقیقاتی همکاری دارند و یا خارج از مجموعه فعالیت می کنند برای عضویت در صندوق حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی معرفی نمایند.

http://www.iana.ir/fa/news/49858/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3-107-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C