25
آوریل

حضور نماینده شرکت هورتیلند هلند در شرکت رهروان رویش سبز:

هفته گذشته جناب آقای استن (مدیر فروش آسیای میانه شرکت هورتیلند هلند)  مهمان شرکت رهروان رویش سبز بودند. در این دیدار علاوه بر گزارش سالیانه فعالیت های شرکت در سال 97، استراژی های فروش شرکت  در سال 98 نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.