31
ژوئیه

كليات آشنايي باعناصر غذايي مورد نياز گياهان

تغذيه گياهي بررسي نحوه جذب ، نقل و انتقال و عملكرد عناصر غذايي در گياهان مي باشد . مواد غذايي به نام عناصر ضروري نيز معروف هستند . اينها عناصر شيميايي هستند كه براي رشد گياه ضروري مي باشند و چه سيستم ارگانيك باشد يا نباشد بايد به مصرف گياه برسند .(رهروان رویش سبز)
براي اينكه يك عنصر شيميايي به عنوان ماده مغذي در نظر گرفته شود چندين معيار بايد رعايت شود :
1-عنصر بايد براي تكميل چرخه زندگي گياه ضروري باشد . هر عنصري تاثيري خاص بر رشد گياه و يا متابوليسم آن دارد . كمبود يك عنصر ضروري موجب رشد غيرطبيعي يا مرگ زودرس گياه خواهد شد .
2-نياز به اين عناصر در ميان گياهان يك نياز همگاني است به عبارت ديگر همه گياهان و نه فقط برخي از آن ها به اين عناصر نيازمند هستند . اگر عنصري فقط مورد نياز گروه خاصي از گياهان باشد و براي گياهان ديگر مورد نياز نباشد آن عنصر به عنوان ماده غذايي در نظر گرفته نخواهد شد و عنوان ماده مفيد يا مكمل را به خود اختصاص ميدهد .
3-هيچ عنصر ديگري به طور كامل جايگزين عنصر ضروري نخواهد شد . جايگزيني جزئي در بين برخي عناصر ممكن است رخ دهد اما هر ماده غذايي نقشي مختص خود دارد كه عناصر ديگر نميتوانند جايگزين آن شوند .
تا به امروز 17 عنصر شيميايي ضروري براي گياهان شناخته شده اند .
در ميان اين عناصر3 عنصر كربن ، هيدروژن و اكسيژن از طريق هوا براي گياه فراهم ميگردد . 14 عنصر ديگر نيز از طريق خاك براي گياهان فراهم ميگردد . صرف نظر از مقدار و منابع نياز به هر عنصر مستقل و قطعي مي باشد. از اين رو هيچ عنصر يا ماده مغذي نسبت به ديگري برتري ندارد چراكه هر يك از آنها براي رشد و متابوليسم گياه مورد نياز است .
به دليل تفاوت در مقدار نياز ، عناصر را به 2 طبقه ريزمغذي و درشت مغذي يا عناصر پرمصرف و عناصر كم مصرف طبقه بندي ميكنند .
بر مبناي وزن خشك ، غلظت عناصر پرمصرف (درشت مغذي) در گياهان بسته به اندام و گونه گياهي مورد بررسي حدود 0.3% تا 5% بالاتر ميباشد.