26
اوت

لزوم ارزيابي كيفيت خاك در مديريت باغات

محقق پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری گفت: با ارزیابی کیفیت خاک می توان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی پایداری سیستم‌های کشاورزی را به دست آورد. از آنجا که تولید خاک یک فرایند بسیار زمانبر است، با مشاهده و بررسی تغییرات خاک در طول زمان یا تحت مدیریت‌های مختلف قادر خواهیم بود اثرات اعمالی مدیریتی را بر خاک ارزیابی نماییم.

محقق پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری بر لزوم ارزيابي كيفيت خاك در مديريت باغات تأکید کرد.

به گزارش ایانا از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، سمیه شاهنظری محقق این پژوهشکده با بیان اینکه خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند طبیعت به شمار می رود، گفت: بدون داشتن خاک سالم حیات و زندگی روی زمین امکان پذیر نخواهد بود. رشد بی رویه جمعیت و نیاز به تأمین مواد غذایی برای انسان و دام باعث تشدید فشار به منابع طبیعی و کشاورزی شده است. این موضوع مهم ترین علت گرایش به کشاورزی با نهاده های بیشتر و اعمال مدیریت فشرده است، به طوری که باعث تنزل کیفیت خاک شده است.

وی افزود: تغییر در ویژگی‌های اجزای تشکیل دهنده خاک به طوری که عملکرد طبیعی و تعادل زیستی آنها مختل گردد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد. کیفیت خاک توان و استعداد یک خاک خاص برای تولید پایدار محصول، سلامت محیط زیست و حفظ یا ارتقای سلامت انسان و سایر موجودات است. در واقع خاک با کیفیت، خاکی است که بتواند نقش مورد نظر خود را به خوبی به انجام برساند. 

محقق پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری با بیان اینکه کیفیت خاک در دو بخش کیفیت ذاتی و دینامیک مطالعه می شود، یادآور شد: کیفیت ذاتی تحت تأثیر ویژگی‌های ذاتی خاک است، در حالی که کیفیت دینامیکی خاک به شدت تحت تأثیر اعمال مدیریتی و شرایط و وضعیت خاک قرار می گیرد. ارزیابی کیفیت خاک، هنر و علم ارائه ابزارهای تصمیم گیری به منظور مدیریت پایدار اراضی است. شاخص‌های کیفیت خاک بسته به نوع کاربری و شرایط محیطی و اقلیمی تعریف می‌شوند.

شاهنظری در پایان خاطرنشان ساخت: با ارزیابی کیفیت خاک می توان اطلاعات مورد نیاز به منظور بررسی پایداری سیستم‌های کشاورزی را به دست آورد. از آنجا که تولید خاک یک فرایند بسیار زمانبر است، با مشاهده و بررسی تغییرات خاک در طول زمان یا تحت مدیریت‌های مختلف قادر خواهیم بود اثرات اعمالی مدیریتی را بر خاک ارزیابی نماییم.

http://www.iana.ir/fa/news/47829/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA