25
ژوئیه

مسافرت مشتریان شرکت رهروان رویش سبز-هلند 2018

هدف اصلی مدیریت شرکت حفظ و ارتقاء رضایت مشتریان است. مشتریانی که در طول 14 سال همکاری، وفاداری خود را به شرکت ثابت نموده و در بزنگاه های اقتصادی که پراست از فراز و نشیب های غیر قابل پیش بینی، نه تنها شرکت را تنها نگذاشتند بلکه با انجام تعهدات بیشتر، شرکت را در پیمودن این مسیر دشوار یاری رسانده اند.
مشتریانی که به حق، عضوی از خانواده رهروان رویش سبز می باشند.
به منظور قدردانی از حسن اعتماد و همکاری متعهدانه مشتریان، زمینه ی سفربه کشور هلند مهیا گردید تا علاوه بر تفریح و گشت وگذار، از مهم ترین شرکت های تولید کننده سم و کود کشور هلند بازدید به عمل آید.
و امیدواریم این سفر، راهی باشد تا قدردانی و سپاسگذاری خود را از حسن اعتماد شما عزیزان داشته باشیم.