25
ژوئیه

مسافرت مشتریان شرکت رهروان رویش سبز به کشور هلند 2018

هدف اصلی ما حفظ و ارتقاء رضایت مشتریان است. مشتریانی که در طول 14 سال همکاری، وفاداری خود را به شرکت ثابت نموده و در بزنگاه های اقتصادی که پر از فراز و نشیب های غیر قابل پیش بینی است، نه تنها شرکت را تنها نگذاشته بلکه با قبول تعهدات بیشتر، ما را در پیمودن این مسیر دشوار یاری رساندند. مشتریانی که به حق، عضوی از خانواده رهروان رویش سبز می باشند.
به منظور قدردانی از حسن اعتماد و همکاری متعهدانه مشتریان، زمینه ی سفربه کشور هلند مهیا گردید تا علاوه بر تفریح و گشت وگذار، از مهم ترین شرکت های تولید کننده سم و کود این کشور بازدید به عمل آید.

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018

سفر مشتریان شرکت رهروان روویش سبز به هلند (3)

مسافرت مشتریان فعال شرکت به کشور هلند 2018