16
اوت

نقش و عملکرد پتاسیم در گیاهان

پتاسيم يك عنصر حياتي در بسياري از فرآيندهاي گياهي است. با وجود اينكه پتاسيم بخشي از ساختار شيميايي گياه نمي باشد اما نقشي مهم در بسياري از فرآيند هاي تنظيمي گياه ايفا مي كند. از آنجايي که مقدار زیادی از پتاسيم در تولید بسیاری از محصولات زراعی از منطقه ریشه جذب می شود، اين عنصر را جزء عناصر پرمصرف طبقه بندی مي كنند. خاك ميتواند مقداري از پتاسيم مورد نياز گياه را تامين كند اما زماني كه تامين پتاسيم از خاك كافي نباشد بايد پتاسيم در يك برنامه كودي به خاك يا گياه اضافه گردد .(رهروان رویش سبز)

.

نقش پتاسیم در گیاه:

پتاسیم در متابولیسم ازت و سنتز پروتئین ها نقش دارد.

پتاسیم موجب فعال سازی آنزیم ها مختلف در گیاه می شود.

پتاسیم موجب انتقال قندها، آب و مواد غذایی در گیاه می شود.

پتاسیم سبب افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها می گردد.

در سوخت و ساز کربوهیدرات ها و عمل فتوسنتز نقش دارد.

پتاسیم باعث افزایش  کیفیت محصولات کشاورزی می گردد.

پتاسیم در گیاهان موجب بهبود انبارمانی میوه ها می شود.(ارتباط با ما)

.

چگونگي عملكرد پتاسيم در افزايش كيفيت محصول:

افزايش رشد ريشه و مقاومت در برابر كم آبي

تشديد انتقال قند و نشاسته

فعال سازي بسياري از سيستم هاي آنزيمي

تولید دانه غنی از نشاسته

جلوگيري از تورژسانس ; كاهش حدر رفت آب و پژمردگي

افزايش محتوي پروتئين گياه

كمك به فتوسنتز و توليد مواد غذايي

ساخت سلولز و كاهش تعداد غلاف

كاهش تنفس , جلوگيري از هدر رفت از تلفات انرژي

كمك در به تعويق انداختن بيماري هاي گياهي

.

علائم كمبود پتاسيم در گياه:

  • ابتدا برگ هاي پير صدمه مي بينند

  • كلروز بين رگبرگي

  • لكه هاي قهوه اي يا زردشدن حاشيه برگ ها

  • سوختگي و پيچيدگي حاشيه برگ ها

  • كاهش رشد گياه و توسعه ريشه

  • ميوه هاي كوچك و كمرنگ