20
اوت

نقش کلسیم در گیاه

 • تقویت ساختار دیواره سلولی (کلسیم عنصری ضروری در دیواره سلولی گیاه است).

 • داشتن نقش در تنظیم روزنه ها

 • تاثیر بر کیفیت میوه

 • کمک به افزایش مقاومت گیاه نسبت به آفات و بیماری ها

 • افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش گرما(کلسیم باعث بهبود عملکرد روزنه و القای پروتئین های شوک حرارتی می شود).

 • شرکت در فرایندهای آنزیمی و هورمونی

 • نحریک طویل شدن مناسب سلول گیاهی

 • شرکت در فرایندهای متابولیکی جذب دیگر عناصر(رهروان رویش سبز)

.

تحرك و جذب كلسيم توسط گياه

جذب کلسیم توسط گیاه غیر فعال بوده و به هیچ منبع انرژی نیاز ندارد .

به طور عمده تحرک کلسیم در گیاه در آوند چوبی، همراه با آب اتفاق مي افتد . بنابراین جذب کلسیم به طور مستقیم به میزان تعرق گیاه مربوط می شود.

شرایط با رطوبت بالا، هواي سرد و تعرق کم ممکن است موجب کمبود کلسیم در گیاه شود.

تجمع شوری نیز به دلیل آن كه باعث کاهش جذب آب توسط گیاه مي شود کمبود کلسیم را موجب مي گردد .

از آنجايي که تحرک کلسیم در گیاهان محدود است، کمبود کلسیم در برگ های جوان ظاهر می شود (مرگ و یا سوختگی) و در میوه ها (لكه تلخ، سوختگي گلگاه) ديده ميشود، چرا که در اين بافت ها نرخ تعرق بسیار کم است.

بنابراین، لازم است که یک منبع ثابت تامين کلسیم برای ادامه رشد در نظر گرفته شود .(درباره ما)

.

عوامل موثر بر در دسترس بودن کلسیم براي گیاهان

 • اسيديته خاك : معمولا خاك ها با سطح PH بالا حاوي كلسيم قابل استفاده بيشتري هستند .

 • CEC : ميزان بالاي CEC نشان دهنده ميزان بالاي ظرفيت جذب و نگهداري كلسيم و ميزان بالاتري از كلسيم قابل استفاده گياه مي باشد .

 • حضور يونهاي رقيب: کلسیم در رقابت با دیگر یون های مثبت،مانند سدیم (Na +)، پتاسیم (K +)، و منیزیم (Mg + 2)مي باشد . استفاده بیش از حد از این یون های مثبت ممکن است جذب کلسیم توسط گیاهان کاهش دهد.

 • يون هاي سديم ميتوانند جايگزين كلسيم هايي كه جذب سطحي شده اند , تخريب ساختار خاك و كاهش كلسيم قابل استفاده شوند .

.

کمبود کلسیم در گیاه:

 • کمبود کلسیم معمولا به واسطه فقدان کلسیم قابل استفاده و یا به دلیل استرس آب که نتیجه آن كاهش تعرق خواهد بود، ایجاد می شود.

 • علائم کمبود کلسیم در گیاه عبارتند از پیچيدگي برگ ها و شاخه هاي جوان و یا ايجاد لکه در برگ های جوان، ضعف رشد، سوختگی نوک برگ، ریشه هاي کوتاه، و آسیب به میوه.