05
اوت

پنج موردي كه بايد در مورد مصرف كودهاي اوره بدانيد

1-هميشه اوره منبع اصلي نيتروژن براي گياهان نيست .
اوره براي اولين بار توسط يك شيميدان آلماني ساخته شد . قبل از آن زمان منابع طبيعي نيتروژن مانند فضولات دامي و انساني و كمپوست ها تنها وسيله اي بودند كه توسط آن ها ميتوانستند اين عنصر مهم را به خاك اضافه كنند.
ديگر تركيبات شيميايي در طول قرن گذشته به عنوان كودهاي شیمیایی عمومي مورد استفاده قرار داشتند .
نيترات آمونيوم (N2H4O3) يكي از آن تركيبات است و نسبت NPK در آن 34-0-0 مي باشد .
اوره با درجه NPK 46-0-0 از لحاظ اقتصادي به صرفه تر تلقي ميشد .
امروزه 90 درصد از اوره توليد شده جهت مصرف در كود کشاورزی مي باشد .
2-ناخالصي ها و استفاده نامناسب از كود اوره ميتواند به گياهان آسيب برساند .
يكي از ناخالصي هاي معمول در كودهاي اوره بيورت (C2H5N3O2) مي باشد ، اگرچه توانايي تجزيه در خاك را دارد اما مدت زمان زيادي به طول مي انجامد و فرآيندي سمي براي گياهان به همراه دارد .(رهروان رویش سبز)
مانند تمامي منابع نيتروژن ، اوره به تنهايي مي تواند به گياه آسيب برساند : نيتروژن موجب تضعيف يا ممانعت از جوانه زني بذر مي شود و نيتروژن بيش از حد موجب سوختگي گياهان ميگردد .
3-باكتري هاي موجود در خاك كودهاي اوره را تجزيه ميكنند .
اولين قدم براي اينكه نيتروژن موجود دراوره را به فرم قابل دسترس براي گياه در آورند تبديل آن به آمونياك يا يون آمونيوم و يون هاي بي كربنات است . باكتري هاي طبيعي كه عموما باكتري هاي اكسيد كننده آمونياك ناميده مي شوند اينكار را به سرعت و به وسيله آنزيم اوره آز انجام ميدهند . بنابراين طي فرآيندي به نام نيتريفيكاسيون ، آمونياك به نيتريت اكسيد شده و نيتريت توسط باكتري هاي اكسيد كننده نيتريت به نيترات اكسيد ميشود .(ارتباط با ما)
نيترات و آمونيوم هر دو فرم هايي از نيتروژن هستند كه توسط گياه قابل جذب مي باشند .
4-كودهاي اوره بر PH خاك تاثير ميگذارند .
در طول فرآيند نيتريفيكاسيون تعداد يون هاي هيدروژن آزاد در خاك افزايش مي يابد كه باعث ايجاد حالت اسيدي در خاك مي شود . به علاوه زماني كه گياهان يون هاي آمونيوم را جذب ميكنند يون هاي هيدروژن را به درون خاك آزاد ميكنند . بنابراين بايد مراقب بود تا اسيديته اضافي با مصرف تركيباتي مانند كربنات كلسيم خنثي شود .
5-رشد گياهان سالم بستگي به كيفيت دارد نه مقدار
همانطور كه در بالا اشاره شد مصرف بيش از حد اوره و افزودن بيش از حد نيتروژن به خاك موجب آسيب رساندن به گياهان مي گردد . همچنين تاثير منفي بر محيط زيست از طريق نفوذ آن به آب هاي زيرزميني خواهد گذاشت .
بنابراين در حالي كه كودهاي اوره يكي از كودهاي پركاربرد و اساسي به شمار مي آيند اما بايد در مصرف آن ها نهايت دقت را به كار برد تا بيشترين تاثير مثبت را بر گياهان و كمترين تاثير منفي را بر محيط زيست بگذارند .