09
اوت

چگونه حاصلخیزی خاک را مدیریت کنیم؟

رشد گیاهان
.
از دیدگاه کشاورزی ، خاکی حاصلخیز است که می تواند مواد مغذی کافی برای  رشد گیاه را فراهم کند. که نتیجه آن محصولی با بازده و کیفیت بیشتر است.
عوامل موثربرحاصلخیزی خاک، چگونه خاک حاصلخیز ایجاد می شود ؟
عوامل متنوعی وجود دارند که به حاصلخیزی خاک کمک می کنند.
ترکیب مواد معدنی : با دانستن ترکیب مواد معدنی درخاک می توانیم توانایی حفظ مواد مغذی گیاهی را پیش بینی کنیم .
با مراجعه به موادمعدنی خاک، اختلاف زيادي بین مقدارکل مواد معدنی موجود درخاک و ميزان دردسترس بودن آنها برای گیاه به چشم ميخورد. درواقع ، تنهابخش کوچکی ازمواد معدنی خاک برای گیاه قابل دسترسي خواهد بود .(رهروان رویش سبز)
استفاده ازکود های شیمیایی واصلاح كننده هاي خاک ، یک عنصرکلیدی درافزایش وحفظ محتوای مواد معدنی خاک مي باشد ودرنتیجه ، وجود یک برنامه کود دهی مناسب یکی ازموثرترین عوامل درحاصلخیزی خاک است .
PH خاک :عامل مهمي در حفظ حاصلخیزی خاک است زیرا روي ميزان  دسترسی مواد مغذی از طريق خاک توسط گياه تاثیر می گذارد . محدودهPH  بین 7- 5.5 برای بسیاری از گیاهان مناسب است .
بافت خاک :مواد معدنی با اندازه های مختلف ساختار خاک را تشکیل می دهند .
خاک شن و ماسه ، گل و لای ، خاک رس .
در مقایسه با ، خاک رس قادر به حفظ مواد مغذی بیشتر و بنابراین به عنوان یک مخزن بزرگتري براي مواد مغذی عمل می کند .
CEC خاک :(ظرفیت تبادل کاتیونی) می تواند به عنوان نشانه حاصلخیزی خاک استفاده شود .  CEC بالاتربه معنی توانايي بالاترخاک برای نگهداری مواد مغذی است  .   CEC خاک رسی بالاتر از خاکهای شنی است وبنابراین معمولا حاصلخيزتر ترخواهند بود .
(خاک رسي-A . شني –B)
 
 
مواد ارگانیک : مواد ارگانیک به عنوان یک منبع نیتروژن وفسفردر نظر گرفته می شوند. نیتروژن  و فسفرمی توانند به فرم معدنی درآمده و دردسترس گیاه را قرار گيرند . همچنین موادآلی ، حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد، به اين صورت كه ساختارخاک را توسط افزایشCEC  بهبود مي بخشند .(ارتباط با ما)
حفظ حاصلخیزی خاک
مدیریت های تغذيه صحیح
استفاده نامناسب از کودهای شیمیایی اثرات منفی بر حاصلخیزی خاک می گذارد . استفاده بیش ازحد از کودهای کشاورزی نه تنها پرهزینه است، بلکه باعث ایجاد مشکلاتي  بر سلامت خاک می شود. نمکهای معدنی که توسط گياه استفاده نمی شوند،انباشته شده و بر رشد محصولات آینده درخاک تاثیرمی گذارند .
از سوی دیگر، بدون استفاده از مقادیر کافی از کودهای کشاورزی ، در حقیقت خاک حاصلخیز به تدریج از مواد مغذی تخلیه می شود. بنابراین، محصول رشد نمی کند و عملکرد بالقوه آن کاهش میابد .
نظارت برمحتوای موادمغذی
استفاده از کودهای شیمیایی باید در ارتباط با عملکرد و هدف باشد ، ترجیحا با توجه به مرحله رشد محصول ، تقسیم شود .
ارزیابی حاصلخیزی خاک
آنالیز بافت خاک و گیاه ، یک ابزارمهم برای پیگیری وضعیت حاصلخیزی خاک است . به منظور دستیابی به بازده بالا وحفظ حاصلخیزی خاک برای سالهای آینده، يك برنامه کودي مناسب باید طراحي شود .