23
سپتامبر

کمک به کشاورزان چینی برای مقابله با فرسایش خاک و افزایش سود آن ها

در دامنه های پرشیب کشاورزی در چین، بوژی وو و همکاران پژوهشی او در حال یافتن راهی برای بهبود ثبات اقتصادی و زیست محیطی هستند.

به گزارش ایانا از سایت “یوراکلرت”، این تیم پژوهشی، استفاده از کشت مخلوط – کشت بیش از یک محصول در هر فصل- را در زمین های مرتفع مطالعه کردند. آن ها بر روی یک محصول اصلی غله ای یعنی ذرت تمرکز کردند. آن ها کشت مخلوط ذرت را هم با گیاه ستاریا که برای علوفه استفاده می شود و هم با فلفل قرمز، با یکدیگر مقایسه کردند. می توان گفت که نتیجه آن، روش های کشاورزان چینی را ارتقا خواهد داد.

در طول یک دوره چهار ساله، این تیم پژوهش جاری شدن مواد در سطح زمین، فرسایش خاک و بازگشت اقتصادی را برای چهار نوع متفاوت از سیستم های کشت محصول اندازه گیری کردند. آن ها ذرت تنها، فلفل تنها و سپس کشت مخلوط ذرت با فلفل و ذرت با گیاه ستاریا را با یکدیگر مقایسه کردند. زمین های بررسی شده در ایالت یوننان در جنوب غربی چین بود. تمام مزارع توسط باران و بدون سیستم آبیاری تغذیه شدند.

وو می گوید: “کاهش فرسایش خاک می تواند حاصلخیزی و بهره وری خاک را ثبات بخشد یا افزایش دهد”. “ما سیستم های کشت مخلوط را که می توانند فرسایش را کاهش دهند، تولید غذا را ثبات بخشند و درآمد کشاورزان را افزایش دهند بررسی کردیم”.

کشت مخلوط می تواند از راه های مختلفی به خاک سود رساند. پوشش اضافی برای خاک که توسط محصول دوم فراهم می شود به کاهش فرسایش خاک کمک می کند. این گیاهان به جذب آب و مواد مغذی اضافی کمک می کنند. این جذب اضافه مواد مغذی می تواند به کاهش جاری شدن مواد مغذی در زمین های مجاور کمک کند. در نهایت، کشت محصولات متفاوت در خاک تنوع زیستی را افزایش می دهد. این می تواند به کنترل آفات و بیماری ها کمک کند. اما پژوهش وو به انگیزه ی بزرگ دیگری اشاره می کند.

این پژوهش نشان می دهد که کشاورزان از کشت مخلوط ذرت با فلفل قرمز سود اقتصادی بیشتری می برند. مناطق مورد پژوهش که هم محصول فلفل قرمز و هم ستاریا در آنها کشت شد، فرسایش خاک کمتری را نشان دادند و از آنها پول بیشتری درآمد. اما بیشترین افزایش در سود اقتصادی متعلق به فلفل قرمزها بود. آوردن سود ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار اضافه تر در هر سال در هر کتار کشت شده یک سود اقتصادی واقعی است. (برای ارجاع دادن، یک هکتار حدود ۲،۵ جریب یا حدودا اندازه یک زمین بیسبال است).

و کشت مخلوط فقط مزایای مالی به همراه نمی آورد. در جنوب غربی چین، در طول ۴۴۰ هزار کیلومتر تحت تاثیر مشکل فرسایش خاک قرار دارند. در ارتباط با ایالات متحده، تصور کنید که تمام زمین های کالیفورنیا بر اثر فرسایش خاک از بین برود. این مثال هنوز کمتر از اندازه تخمین زده شده از زمین هایی است که در جنوب غربی چین تحت تاثیر مشکل فرسایش خاک قرار گرفته اند. بعضی برآوردها ضرر ناشی از این فرسایش را برای آسیا تا ۱،۲ بیلیون دلار تخمین می زنند. بنابراین مقابله با فرسایش خاک به تنهایی یک مسئله کشاورزی بزرگ است. انجام دادن این کار و در عین حال افزایش سود، منفعت بزرگی است.

گیاه ستاریا در حال حاضر در چین به عنوان علوفه استفاده می شود، در کنار صنعت دام داری که به سرعت در حال رشد است. به دلیل سیستم های عمیق تر ریشه ای آن، کشت مخلوط با ستاریا در جلوگیری از جاری شدن مواد مغذی و فرسایش خاک بهتر از کشت مخلوط با فلفل قرمز عمل کرد. با این حال، منافع زیست محیطی فلفل های قرمز همراه با مزایای اقتصادی آنها باعث شد تا از سوی تیم تحقیقاتی توصیه شود.

یکی دیگر از یافته های پژوهش، مربوط به سال خشکسالی است. در طول سال ۲۰۰۹، این ایالت خشکسالی را تجربه کرد. تمام حوزه های آزمایشی در آن سال بازگشت اقتصادی کمتری داشتند، به جز یک محصول. کشت مخلوط ذرت با فلفل قرمز در واقع ارزش اقتصادی خود را حفظ می کند. این مسئله نشان می دهد که سیستم های کشت مخلوط می تواند نسبت به کشت تک محصول درآمد باثبات بیشتری تولید کند.

هردو سیستم کشت مخلوط- فلفل و ستاریا با ذرت- فرسایش خاک را کاهش می دهند و بازگشت اقتصادی را بهبود می بخشند. اگرچه این ها تکنیک های جدید کشاورزی هستند، این تیم پژوهش فکر می کنند که سود اقتصادی به گسترش این روش های جدید در سراسر جنوب چین کمک خواهد کرد. به دلیل تاثیر اقتصادی سریع تر آن، توصیه اصلی برای مناطق پرتپه در جنوب چین کشت مخلوط ذرت با فلفل قرمز است. البته قیمت محصولات در طول زمان تغییر می کند، بنابراین طراحی سیستم های کشت مخلوط به فرصت های بازار بستگی خواهد داشت.

مترجم: بهاران پدرام

http://www.iana.ir/fa/news/48607/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7