05
مه

گل دراسنا

نام علمی: Dracaena marginata 

نیاز نوری: متوسط

نیاز آبی: متوسط

نوع خاک: سبک

نیاز نوری گل دراسنا:

گل دراسنا برای رشد بهتر نیاز به نور غیرمستقیم خورشید دارد. در محیط هایی با نور روشن، سرعت رشد گیاه سریع تر می شود و در نور کم هم گیاه می تواند زنده بماند.

نیاز آبی گل دراسنا:

آبیاری گیاه دراسنا باید به طور منظم انجام شود، اجازه ندهید خاک گیاه خشک شود. اما توجه داشته باشید نباید خاک آن خیس و اشباع از آب باشد. دقت کنید گلدان دارای زهکشی باشد و آب اضافی از ان خارج شود. خاک سطح گلدان این گیاه جز در فصل زمستان باید همواره نم دار بماند. اجازه ندهید خاک گیاه خشک شود.

نوع خاک مناسب برای کشت گل دراسنا:

گیاه دراسنا در انواع خاک ها رشد می کند اما بهتر است که ترکیب خاک آن از خاک باغچه، خاک برگ، شن یا پرلیت خاک با زهکشی مناسب باشد. همچنین این گیاه، برای رشد بهتر خاک های کمی اسیدی را ترجیح می دهد.

نکات مهم در رابطه با گل دراسنا:

گل دراسنا جهت رشد مناسب نیاز به دمای 24-15 درجه سانتی گراد دارد. با کاهش دما به زیر 12 درجه به گیاه صدمه وارد می شود و برگ ها شروع به ریزش می کنند تا این که گیاه می خشکد. در دماهای بالاتر از حد تحمل گیاه، با اسپری آب بر روی برگ ها مانع سوختگی نوک برگ ها شوید.