30
آوریل

گل کاغذی

نام علمی: Bouguainvillea glabra
نیاز نوری: آفتاب کامل
نیاز آبی: متوسط
نوع خاک: سبک
نیاز نوری گل کاغذی:
گل کاغذی برای رشد مناسب به آفتاب کامل نیاز دارد. همچنین این گیاه برای گلدهی به نور زیاد و حداقل 5 ساعت آفتاب مستقیم در روز نیاز دارد. تابش با شدت کم گلدهی را حتی در گیاهانی که در شرایط روز کوتاه و دمای بهینه پرورش یافته اند به تاخیر می اندازد.
نیاز آبی گل کاغذی:
بهتر است که در طول فصل تابستان خاک این گیاه را هر از گاهی مرطوب نگه دارید و در فصل زمستان آن را تقریبا خشک بگذارید. همچنین چنانچه در فصل زمستان شرایط خاکی خشک تری را فراهم کنیم در بهار سال بعد گل دهی بهتری خواهند داشت. بین دو آبیاری باید حتما خاک خشک شود وگرنه رشد رویشی زیاد شده و گل نمیدهد همچنین آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه های ظریف این گل میشود این گیاه به خشکی مقاوم است.
خاک مناسب برای کشت گل کاغذی:
خاک مناسب برای کشت گل کاغذی خاک با زهکشی مناسب می باشد. گل کاغذی در انواع خاک ها رشد می کند اما خاک رس یا مخلوطی از خاک باغچه و کود پوسیده دامی و ماسه برای کشت این گیاه مناسب است. گل کاغذی به خاک اسیدی با زهکشی خوب و سبک نیاز دارد و در خاکهای سنگین و قلیایی گلدهی خوبی ندارد.
نکات مهم در رابطه با کشت گل کاغذی:    
گل کاغذی نسبت به سرما حساس بوده و در مناطق با سرمای زیر صفر درجه باید در زمستان به گلخانه منتقل شود. در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری میتوان آن را در فضای آزاد کاشت. در ایران در مناطق گرمسیری جنوب در فضای سبز به خوبی قابل استفاده است و در مناطق سردتر از جمله شیراز در فصل گرم در فضای آزاد رشد مطلوبی دارد و در زمستان های سرد بهتر است به محل مناسب منتقل شود.