30
اوت

برنامه‌ای برای استفاده بهینه از آب سبز در ایران وجود ندارد

به گفته عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی، ایران برای توسعه کشت دیم و استفاده بیشتر از آب سبز پتانسیل دارد اما برنامه‌ای برای استفاده بهینه از...

ادامه مطلب