02
اوت

خواص فیزیکی کودها

. خواص فیزیکی یک کود شیمیایی توسط ترکیب شیمیایی و چگونگي تولید آن تعیین و مشخص مي گردد . از جمله اين خواص ميتوان به موارد زير اشاره كرد...

ادامه مطلب